கழக அறிமுகம்

அலுவலகம்

தமிழ்மொழி பண்பாட்டுக் கழகம்
எண் 1 பீட்டி சாலை, # 04-401பி
சிண்டா கட்டிடம்
சிங்கப்பூர் 209943