உறுப்பினர் பக்கம்

போட்டிகள்

கட்டுரை போட்டி

தலைப்பு

இன்றைய தமிழர்களின் வாழ்வில் தாய் மொழிக்குக் கொடுக்கப்படும் முக்கியத்துவம் என்ன?

குறிப்பு சட்டகம்

கவிதை போட்டி

தலைப்பு

 • விவசாயம்
 • மழை நீர்
 • அம்மா
 • துணிவு
 • தண்ணீர்ப் பஞ்சம்
 • மனசாட்சி
 • அப்பா
 • தங்கை

பேச்சுப் போட்டி

தலைப்பு

 • மனிதமும் மதமும்
 • மத நல்லிணக்கம்
 • அறன் எனப்படுவது
 • சிறுகதை இலக்கியம்
 • வாழ்விலிருந்து எனது இலக்கியம்
 • பழங்குடியினர் பண்ப ...

Showing 1 to 3 of 3 entries