உறுப்பினர் பக்கம்

கவிதைகள்

உழைப்பே உயர்வு

தங்கதுரை

என் அருமை தோழா !

ஓடு நீயும்
விரைந்து ஓடு
உன் எல்லைகள்
விரியட்டும்
விரைந்து ஓடு !

ஆதி மனிதனாய்
இருந்திருந்தால்
ஆகாசத்தை
பார்த்தே வியந்திருப்போம் !

எண்ணங்கள் விரிந்ததினால்
விண்ணுலகையும் ஆள்கிறோம் !

சாதனை கதைகளை
பல படித்து
தாழ்வு மனப்பான்மையை
புறம் தள்ளு !

உன்னையும் பலர் படிக்க
உன்னுடல் உழைப்பை
நீ செலுத்து !

கவலைகளை கொண்டு
இலட்சியத்தை செதுக்கு
தோல்வியதனை
கூண்டோடு ஒடுக்கு !

காணும் கனவினில்
ஏற்றத்தை கண்டு
நாளும் அதனை
நினைவில் கொண்டு

வாழ்வில் நீயும் நடைபோடு !
நாளை
வெற்றிகள் தொடரும் உன் பின்னோடு !