நிகழ்ச்சிகள்

Event Details

ஒளவையார் விழா 2018 போட்டிகள்

நுழைவு: போட்டிகளுக்கு பள்ளிகளின் மூலமாக மட்டுமே பதிவு செய்யவேண்டும்
நாள்: 29-07-2018
நேரம் : 8 AM 1 PM
இடம்: Umaru Pulavar Tamil Language Centre, 2 Beatty Road, Singapore 209954