நிகழ்ச்சிகள்

ஔவையார் விழா போட்டிகள் 2021
பாலர் மற்றும் தொடக்க நிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 25-07-2021
நேரம்: 9 AM to 3 PM
இடம்: ZOOM இணையம்

திருக்குறள் விழா 2021போட்டிகள்
பாலர் மற்றும் தொடக்க நிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 21-03-2021
நேரம்: 9 AM to 4 PM
இடம்: ZOOM இணையம்

ஒளவையார் விழா 2020
பாலர் , தொடக்கநிலை 1-6 (Pre-school & Primary 1-6) பள்ளி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 27-12-2020
நேரம்: 6 PM to 9 PM
இடம்: இணையதளம் (Internet)
Showing 1 to 3 of 25 entries