நிகழ்ச்சிகள்

ஒளவையார் விழா 2019

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்....!
நாள்: 24-08-2019
நேரம்: 6 PM to
இடம்: MDIS Auditorium, 501 Stirling Road, Singapore 148951

திருக்குறள் விழா 2019 போட்டிகள்

நுழைவு: போட்டிகளுக்கு பள்ளிகளின் மூலமாக மட்டுமே பதிவு செய்யவேண்டும்
நாள்: 03-03-2019
நேரம்: 8 AM to 4 PM
இடம்: உமறுப் புலவர் தமிழ் மொழி நிலையம், 2 பீட்டி சாலை, சிங்கப்பூர் 209954

ஒளவையார் விழா 2018

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்....!
நாள்: 12-08-2018
நேரம்: 6 PM to
இடம்: Umaru Pulavar Tamil Language Centre, 2 Beatty Road, Singapore 209954
Showing 1 to 3 of 19 entries