நிகழ்ச்சிகள்

ஒளவையார் விழா 2020
பாலர் , தொடக்கநிலை 1-6 (Pre-school & Primary 1-6) பள்ளி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 27-12-2020
நேரம்: 6 PM to 9 PM
இடம்: இணையதளம் (Internet)

திருக்குறள் விழா 2020
கீழ்/மேல் உயர்நிலைப் (Lower/Upper Secondary) பள்ளி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 27-12-2020
நேரம்: 6 PM to 9 PM
இடம்: இணையதளம் (Internet)

பாரதியார் விழா 2020
தொடக்கக் கல்லூரி / மிலேனியா கல்வி நிலையப் புகுமுகவகுப்பு மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 27-12-2020
நேரம்: 6 PM to 9 PM
இடம்: இணையதளம் (Internet)
Showing 4 to 6 of 26 entries