நிகழ்ச்சிகள்

திருக்குறள் விழா 2018

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 31-03-2018
நேரம்: 6 PM to 9 PM
இடம்: Umaru Pulavar Tamil Language Centre, 2 Beatty Road, Singapore 209954

தேதி: சனிக்கிழமை 31 மார்ச் 2018  காலை 6:00 - 9:00 மண ...

திருக்குறள் விழா 2018 போட்டிகள்

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 11-03-2018
நேரம்: 8 AM to 5 PM
இடம்: Umaru Pulavar Tamil Language Centre, 2 Beatty Road, Singapore 209954
தமிழ்மொழிப் ...

தமிழ்மொழி விழா 2017

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 30-04-2017
நேரம்: 9 AM to 1 PM
இடம்: உமறுப்புலவர் தமிழ் மொழி நிலையம் 2,பீட்டி சாலை, சிங்கப்பூர் 209954
மாவட்டம் T- தயாரிக்கப்பட்ட மற்றும் அரங்க தமிழ் பேச்சுப் ...
Showing 4 to 6 of 18 entries