நிகழ்ச்சிகள்

திருக்குறள் விழா போட்டி

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 26-02-2017
நேரம்: 7 AM to 6 PM
இடம்: உமறுப்புலவர் தமிழ் மொழி நிலையம் 2,பீட்டி சாலை, சிங்கப்பூர் 209954
திருக்குறள் விழா போட்டி

தொண்டூழியர் பாராட்டு விழா

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 22-01-2017
நேரம்: 6 PM to 9 PM
இடம்: சிண்டா, உள்ளரங்கம்
தொண்டூழியர் பாராட்டு விழா

பாரதியார் விழா 2016

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 11-09-2016
நேரம்: 6 PM to 9 PM
இடம்: உமறுப்புலவர் தமிழ் மொழி நிலையம் 2,பீட்டி சாலை, சிங்கப்பூர் 209954

தமிழ்மொழிப் பண்பாட்டுக் கழகம் வளர்தமிழ் இயக்குத்துட ...

Showing 13 to 15 of 18 entries