நிகழ்ச்சிகள்

திருக்குறள் விழா 2018 போட்டிகள்

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 11-03-2018
நேரம்: 8 AM to 5 PM
இடம்: Umaru Pulavar Tamil Language Centre, 2 Beatty Road, Singapore 209954

தமிழ்மொழி விழா 2017

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 30-04-2017
நேரம்: 9 AM to 1 PM
இடம்: உமறுப்புலவர் தமிழ் மொழி நிலையம் 2,பீட்டி சாலை, சிங்கப்பூர் 209954

மாவட்டம் T - நகைச்சுவைப் பேச்சு மற்றும் மதிப்பீடு போட்டிகள்

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 01-10-2017
நேரம்: 9 AM to 1 PM
இடம்: உமறுப்புலவர் தமிழ் மொழி நிலையம் 2,பீட்டி சாலை, சிங்கப்பூர் 209954
Showing 13 to 15 of 26 entries