நிகழ்ச்சிகள்

Event Details

திருக்குறள் விழா 2019 போட்டிகள்

நுழைவு: போட்டிகளுக்கு பள்ளிகளின் மூலமாக மட்டுமே பதிவு செய்யவேண்டும்
நாள்: 03-03-2019
நேரம் : 8 AM 4 PM
இடம்: உமறுப் புலவர் தமிழ் மொழி நிலையம், 2 பீட்டி சாலை, சிங்கப்பூர் 209954
E-mail : tirukkuralvizha@tamilmozhi.org
Contact : Anand: 94506787 | Jayaraj: 92308519 | Muthukumar: 98763466