நிகழ்ச்சிகள்

ஔவையார் விழா போட்டிகள்

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 09-07-2017
நேரம்: 7 AM to 6 PM
இடம்: உமறுப்புலவர் தமிழ் மொழி நிலையம் 2,பீட்டி சாலை, சிங்கப்பூர் 209954
ஔவையார் விழா போட்டிகள்

மாவட்டம் T- தயாரிக்கப்பட்ட மற்றும் அரங்க தமிழ் பேச்சுப் போட்டிகள்

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 30-04-2017
நேரம்: 6 PM to 9 PM
இடம்: உமறுப்புலவர் தமிழ் மொழி நிலையம் 2,பீட்டி சாலை, சிங்கப்பூர் 209954
மாவட்டம் T- தயாரிக்கப்பட்ட மற்றும் அரங்க தமிழ் பேச்சுப் ...

திருக்குறள் விழா

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 01-04-2017
நேரம்: 6 PM to 9 PM
இடம்: உமறுப்புலவர் தமிழ் மொழி நிலையம் 2,பீட்டி சாலை, சிங்கப்பூர் 209954
திருக்குறள் விழா
Showing 10 to 12 of 18 entries