நிகழ்ச்சிகள்

ஒளவையார் விழா 2018

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்....!
நாள்: 12-08-2018
நேரம்: 6 PM
இடம்: Umaru Pulavar Tamil Language Centre, 2 Beatty Road, Singapore 209954

ஒளவையார் விழா 2018 போட்டிகள்

நுழைவு: போட்டிகளுக்கு பள்ளிகளின் மூலமாக மட்டுமே பதிவு செய்யவேண்டும்
நாள்: 29-07-2018
நேரம்: 8 AM to 1 PM
இடம்: Umaru Pulavar Tamil Language Centre, 2 Beatty Road, Singapore 209954

திருக்குறள் விழா 2018

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 31-03-2018
நேரம்: 6 PM to 9 PM
இடம்: Umaru Pulavar Tamil Language Centre, 2 Beatty Road, Singapore 209954
Showing 10 to 12 of 26 entries