நிகழ்ச்சிகள்

பாரதியார் விழா 2019

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 29-09-2019
நேரம்: 6 PM
இடம்: NTUC Centre, No.1 Marina Boulevard Stephen Riady Auditorium @ NTUC Level 7, One Marina Boulevard, Singapore 018989

ஒளவையார் விழா 2019

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்....!
நாள்: 24-08-2019
நேரம்: 6 PM
இடம்: MDIS Auditorium, 501 Stirling Road, Singapore 148951

திருக்குறள் விழா 2019 போட்டிகள்

நுழைவு: போட்டிகளுக்கு பள்ளிகளின் மூலமாக மட்டுமே பதிவு செய்யவேண்டும்
நாள்: 03-03-2019
நேரம்: 8 AM to 4 PM
இடம்: உமறுப் புலவர் தமிழ் மொழி நிலையம், 2 பீட்டி சாலை, சிங்கப்பூர் 209954
Showing 7 to 9 of 26 entries